сб. апр. 20th, 2024
 • Семинар «ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРАКТИКАТА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ. ПРАКТИКА НА АДФИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗВАНЕ ПО ЗОП И ППЗОП»

  Българска финансова група ООД и Бизнес инкубатор – Кърджали най-учтиво Ви канят да вземете участие в Семинар «ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРАКТИКАТА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ. ПРАКТИКА НА АДФИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗВАНЕ ПО ЗОП И ППЗОП», който ще се проведе във Ваканционно селище „Романтика”, село Кирково на 29-31 януари 2018 година.

   

  Семинарът е насочен както към възложителите по ЗОП, така и към участниците в обществени поръчки. Предложените теми ще бъдат разгледани през призмата на  натрупаната до момента практика, като внимание ще се отдели на гледната точка на всяка от страните в процеса. Ще бъдат откроени важните неща не само за възлагащите, но и за подаващите оферти.

   

  Основни теми:

  ■ Правила за определяне на обекта и предмета на обществените поръчки и за изчисляване на прогнозната им стойност. Непровеждане на процедури, прилагане на по-лек ред за възлагане, разделяне на обществени поръчки. Трудности и проблеми при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява.

  ■ Създаване и поддържане на профил на купувача. Обособяване на позиции в предмета на обществена поръчка и прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Обстоятелства за личното състояние на участниците – основни пропуски при деклариране и доказване.

  ■ Практика на възложителите при определяне на изискванията за участие в обществени поръчки: срок за подаване и валидност на офертите; критерии за подбор на участниците; критерии за възлагане и методика за определяне на комплексната оценка на офертите; гаранциите за изпълнение.

  ■ Проблемни области при използване на стандартизирани изисквания и документи при възлагане на обществени поръчки. Окомплектоване и подаване на оферти за участие в обществени поръчки.

  ■ Грешки и пропуски при попълване на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Разглеждане, оценка и класиране на офертите – основни моменти в работата на комисията за провеждане на процедури по ЗОП.

  ■ Сключване на договор за обществена поръчка – грешки и нарушения при спазване на сроковете и събиране на документите. Контрол по изпълнението и отчитането на договорите.

  ■ Административни нарушения по новия ЗОП. Сравнителен анализ между съставите на нарушенията по ЗОП (отм.) и ЗОП (в сила от 15.04.2016 год.). Акцент върху основните нарушения, допускани от възложителите и практическите разрешения на възникналите въпроси при прилагане на закона. В рамките на този модул ще бъде разгледана и практика на съдилищата. Административни нарушения по ППЗОП. Анализ на съставите на нарушенията по ППЗОП (в сила от 15.04.2016 год.). Основните нарушения, допускани от възложителите и останалите длъжностни лица, и практическите разрешения на възникналите въпроси при провеждане на процедурите. Външен контрол по прилагане на ЗОП и ППЗОП. Запознаване с реда и условията, при които контролните органи осъществяват проверките. Практически разрешения на възникналите въпроси и проблеми при прилагане на ЗОП и ППЗОП.

   

  Лектори:

  Мариана Кацарова, Димитър Добрилов – юристи, експерти „Обществени поръчки”

   

  Заявяване на участие:

  до 17.00 часа на 15 януари 2018 година

  Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)

  телефон: (0361) 64 401

  факс: (0361) 64 402

  мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 18

  електронна поща: office@bfgroup.eu